Feldenkraisova metoda

Autor: Mgr. Sylva Pintarová

Chtěli byste objevit, jak může být pohyb jednodušší a lehčí? Toužíte po sebepoznání a rozvoji vašich schopností? Feldenkrasiova metoda by vám mohla pomoci.

Feldenkraisova metoda využívá těla a jeho pohybů jako prostředku k učení se novým pohybovým možnostem a nejen jim. Skrze individuální či skupinové lekce metoda nabízí sekvence konkrétních pohybů, které člověku pomáhají obracet pozornost k vnímání částí těla, které nejsou v jasném uvědomění. Pozorování a vnímání těchto oblastí z různých úhlů a jejich propojení a prožívání v rámci celého těla, napomáhá lépe zahrnout tyto nevědomé oblasti do funkčního pohybu. Pohyb je tak koordinovanější a plynulejší. Procesem sebeuvědomění dochází i k naší lepší orientaci v prostředí (včetně sociálního hlediska) a adekvátnější reakci na vnější v i vnitřní podněty. Feldenkraisova metoda se tak stává prostředkem ke spokojenějšímu bytí ve vlastním těle a k lepšímu porozuměním sobě samému.

Metoda v detailu:

Fedenkraisovu metodu tvoří systém více než 600 neobvyklých pohybových lekcí. Pohybové sekvence jsou pečlivě vybírány v určitém sledu a jsou založeny na principech fyziky, biomechaniky a neurofyziologie.

K tomu, aby člověk z tohoto typu cvičení co nejvíce profitoval a podpořil proces implicitního učení, je potřeba se zklidnit, potlačit touhu po výkonu a po tom „být lepší“. Zásadní je zůstat zvědavý k tomu, jak tělo funguje a chtít prozkoumávat a zažívat sebe sama v různých pohybových strategiích. Důležité také je vyvarovat se předběžnému záměru či očekávání o tom, jak má pohyb správně vypadat.

Ve skupinových lekcích se nepředcvičuje, ale veškerý pohyb je veden a korigován slovem. Tento způsob vedení je záměrný, aby se každý ,,zaposlouchal“ do svých pohybů a více se naladil na svůj vnitřní prostor a upozadil orientaci na svět vnější.

Další princip, který přispěje k dosažení lepšího efektu cvičení, je hledání nejsnazších způsobů pohybového provedení bez svalového či myšlenkového úsilí. Právě tato zvědavost a potřeba objevovat a současná minimalizace investované energie přispívá k nalezení nových cest, jak používat a balancovat své tělo.

Jaké účinky může cvičení dle Feldenkraise na vás mít?

  • Každá lekce určitým způsobem trénuje centrální nervovou soustavu, čili mozkem řízenou pohybovou koordinaci. Dotýká se vědomých, ale i nevědomých procesů a ovlivňuje tak nejen tělesné, ale i psychické a emocionální rozpoložení, které ovlivňuje další tělesné systémy, včetně hormonálního a imunitního.
  • Tento způsob cvičení vám může pomoci objevit nové pohybové cesty, díky kterým se vaše tělo může začít pohybovat hospodárně, ergonomicky, bezbolestně a ohleduplně ke kloubnímu aparátu. Zjistíte, že lze pohyb činit s větší lehkostí a ohebností a u toho můžete zůstat stabilní.
  • Neočekávejte rychlé, dynamické nebo kondiční cvičení na zvýšení kalorického výdeje ani způsob cvičení, který by se dal přirovnat k józe nebo pilates.
  • Tento typ cvičení pomáhá uvolnit napětí, zbavovat tělo bolestí pohybového aparátu, podporuje lepší kvalitu spánku. Také však přispívá k budování trpělivosti, tolerance a respektu k sobě samému. Pomáhá najít zklidnění, nabídne další roviny prožívání, což podpoří lepší kontakt sám sebou a své vyjádření ve vnějším světě. Díky tomu všemu můžete pociťovat úlevu nejen na fyzické, ale i na psychické úrovni a zlepšit tak své mezilidské vztahy.

Několik slov o otci této metody, o Moshém Feldenkraisovi:

Moshé Feldenkrais, vědec, myslitel židovského původu, sportovec, zejména mistr juda, a později zakladatel metody, jež zkoumá detailně tělo v pohybu, se narodil v roce 1904 na Ukrajině. Na popis jeho pestrého života a objevů by nestačilo několik knih, proto o něm zmíním pouze ve zkratce několik informací.

Ke konci 20. let minulého století studoval na Sorbonně fyziku, matematiku a strojní inženýrství. Stal se hlavním asistentem Fréderica Joliota-Curie, kterému v jeho institutu pomáhal mimo jiné s objevem indukované radiace, za nějž Frederic Joliot-Curie získal v roce 1935 Nobelovu cenu. Moshé Feldenkrais byl vědec – empirik, který dával přednost pozorování a experimentování před teoriemi.

Moshé prodělal během svého života několik úrazů kolene, a když mu lékaři ve druhé polovině 40. let řekli, že operace kolene může být jen z 50 % úspěšná, rozhodl se hledat cesty, jak si pomoci sám a operaci nepodstoupit. Strávil několik měsíců na lůžku, které využil k opatrnému cvičení a sebepozorování. Během této doby začal studovat všechno, co bylo v té době známo o zdraví a léčení. Nastudoval si anatomii a fyziologii, neurofyziologii, pohybovou terapii, psychoterapii, jógu, akupunkturu, hypnózu, duchovní cvičení. Nově nabyté vědomosti propojil s hlubokými vědomostmi z fyziky a strojního inženýrství, dále je doplnil o zkušenosti z juda a o znalosti toho, jak se děti v prvním roce života pohybově vyvíjejí (jeho manželka byla dětská lékařka, v jejíž ordinaci děti často pozoroval). Postupně se dopracoval ke znovunabytí kvalitního pohybu svého kolene a vrátil se ke cvičení a učení juda. Během svého ozdravného procesu objevil způsoby, jak prohlubovat základní procesy učení, jejichž prostřednictvím se člověk učí pohybovat. Zjistil, že zásadní pro léčení pohybových neduhů je uvědomovat si své tělo v jeho fungování. Moshé Feldenkrais postupně zjišťoval, že jeho tělo se dokáže inervovat samotnou myšlenkou, představou o pohybu, aniž by pohyb musel fyzicky provádět. Když se Moshému podařilo obnovit pohyb v koleni, začali ho další lidé žádat o pomoc s bolestmi pohybového aparátu. Moshé zjistil, že je schopen pomoci i ostatním lidem s jinými obtížemi. Stal se otcem nové psychosomatické metody vzdělávání.

O autorce článku: Mgr. Sylva Pintarová ukončila v roce 2014 magisterské studium fyzioterapie na 2. LF UK a v tomtéž roce začala jako fyzioterapeutka pracovat na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, kde pečuje o dospělé pacienty se širokou škálou diagnóz, mezi něž patří neurologická onemocnění, ortopedické stavy a funkční poruchy hybného systému. Sylva má zkušenosti z ambulantní a lůžkové rehabilitace i ze Spinální jednotky, působí jako asistentka výuky DNS metody dle prof. Koláře v ČR i v zahraničí a podílí se na výuce studentů oboru fyzioterapie na 2. LF UK. Sylva postgraduálně absolvovala mnoho odborných kurzů a od roku 2018 je v mezinárodně akreditovaném výcviku Feldenkraisovy® metody, který bude končit v květnu 2022. Jako praktik ve výcviku vede skupinové ATM lekce dle Moshého Feldenkraise ve FN Motol a on-line pro širokou veřejnost.

Kontakt: sylvafelden@gmail.com, www.facebook.com/SylvaFelden

Leave a Reply